Chnlove dating site review


25-Jul-2017 14:58

The English grammar has been explained (by our teacher). The accident was caused in this city (by some drunk drivers). The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. S V O Trong đó: CHÚ Ý: - Động từ trong câu sẽ chia theo thì. The manager didn’t phone the secretary this morning. Ví dụ: - My parents are preparing a lot of delicious cakes. Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

Chính vì vậy mà bạn cần nắm vững kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng trong từng thì để vận dụng tốt hơn khi làm bài tập và sử dụng trong giao tiếp. John invited Fiona to his birthday party last night.

Tuy nhiên, bạn cảm thấy khó nhớ các cấu trúc câu bị động trong từng thì?

Động từ “to be” chia thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “has been cooked (động từ phân từ hai).

Câu bị động là phần kiến thức ngữ pháp tiếng anh cơ bản được sử dụng hàng ngày.

People think that Maradona is the best football player in the 20th century. They find that the job is not suitable for a girl like her. The teacher explained that this powerful engine pulled the train. He told me that his football team had played well last season.